Daddy Lumba Mene Wo Di Nkra Lagu MP3 Download

4 years ago

Daddy Lumba - Mene Wo Di Nkra

0.00 X+
 • Play Music
 • Stop Music
 • Download MP3
 • Ringtone
11 years ago

Daddy Lumba Makra Mo

0.00 X+
 • Play Music
 • Stop Music
 • Download MP3
 • Ringtone
3 years ago

Mene Wo Di Nkra

0.00 X+
 • Play Music
 • Stop Music
 • Download MP3
 • Ringtone
8 months ago

Daddy Lumba Mene Odo Na Ebeko

0.00 X+
 • Play Music
 • Stop Music
 • Download MP3
 • Ringtone
2 years ago

Makra Mo

0.00 X+
 • Play Music
 • Stop Music
 • Download MP3
 • Ringtone
1 year ago

Daddy Lumba - Me Ne Odo Beko(musuo Nka Wo) Lyrics

0.00 X+
 • Play Music
 • Stop Music
 • Download MP3
 • Ringtone
4 years ago

Daddy Lumba - Mene Odo Na Ebeko

0.00 X+
 • Play Music
 • Stop Music
 • Download MP3
 • Ringtone
2 years ago

Daddy Lumba Adaka Tea

0.00 X+
 • Play Music
 • Stop Music
 • Download MP3
 • Ringtone
9 years ago

Amakye Dede - Mne Wo Di Nkra

0.00 X+
 • Play Music
 • Stop Music
 • Download MP3
 • Ringtone
3 years ago

Daddy Lumba : Yenfa Odo

0.00 X+
 • Play Music
 • Stop Music
 • Download MP3
 • Ringtone
/